top of page

תנאים ואחריות

 

  • חברת TRAVEL ETS AVIA 3000 LTD.  משמשת כמשווקת ומתווכת בלבד בין הסוכן / נוסעים לבין חברות התעופה ואין לה אחריות בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של חברות התעופה המוזמנות ומכורטסות באמצעות מערכת ה AVIA NET ו/או במשרדנו

 

  • כל התנאים הינם של חברות התעופה המטיסות ועל אחריותן לפי תנאי ההתקשרות של כל חברה וחברה.

 

  • אישור ההזמנה במערכת AVIA NET משמש ככרטיס הטיסה

 

  • כרטיסי הטיסה המכורטסים במערכת / במשרדנו הם ללא החזר - Non Refundable, אלא במקרים חריגים

 

  • כל שינוי חייב להתבצע ע"י פניה ישירה למשרדנו

 

  • יש להזין למערכת ההזמנות של AVIA NET את הפרטים המדויקים של הנוסע: שם ותאריך לידה כפי שמופיעים בדרכון

 

  • כל טעות באיות השם תגרור עלות כספית נוספת

 

  • לגבי כרטיסי Open Jaw, מחלקת עסקים, מחלקות מיוחדות אחרות, בקשות להושבה, ארוחות וכל בקשה חריגה, יש לפנות למשרדנו.

bottom of page